(dále jen jako „obchodní podmínky“) Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných nákupních podmínek označuje AXISKI v zastoupení Michal Makovec , se sídlem Osvoboditelů 1577/6, 066 01 Humenné, IČO: 44 700 792, IČ DPH: SK1081141457 (dále jen jako „prodávající“), číslo účtu pro bezhotovostní platby: FIO Banka, pobočka zahr. banky, a.s. číslo účtu: IBAN: SK4083300000002900579897 BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

I. Objednávka

 1. Kupující objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím našich webových stránek www.axiski.cz, písemnou formou e-mailem obchod@axiski.cz, nebo telefonickou objednávku na telefonním čísle +421 948 520 509.
 2. Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

Pokud nakupujete jako spotřebitel, tzn. jako fyzická osoba, která nekoná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a e-mail.
Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikání nebo sídlo (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).

 1. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi domluvíme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.
 2. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

II. Platební podmínky a způsoby platby

1.Za zboží a služby v e-shopu můžete platit následujícími způsoby:

platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při převzetí zboží) – pouze pro zákazníky HU, PL, CZ
online platba kartou přes platební bránu Besteron
online platba kartou nebo převodem přes platební bránu PayPal
Platba převodem předem, zboží bude odesláno po připsání peněz na náš účet

 1. Prodávající může kupujícímu poskytnout možnosti slev

sleva z ceny za registraci v e-shopu
sleva při opakovaném nákupu
sleva na základě jednorázového slevového kupónu

III. Dodací lhůty

 1. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží však obvykle expedujeme do 3 pracovních dnů. Dodání zboží uskutečňujeme během pracovních dnů od 9:00 – 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.
 2. Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k používání, případně záruční list.
 3. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

IV. Cena, platební podmínky a přepravné

 1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod.. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.
 2. Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem/vkladem na účet prodávajícího, nebo platební kartou.
 3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + případně dopravní a cenu dobírky.
 4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to: a) kurýrem (zasilatelskou službou), b) doručenie na jedno z odběrných míst partnerských přepravcov
 5. Výše ​​nákladů na dopravu bude vždy sdělena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

V. Přebírání zboží

 1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.
 2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.
 3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.
 5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo jestliže výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 2. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese obchod@axiski.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, Vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.
 3. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu Michal Makovec, Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívané. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 14 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.
 4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

VII. Reklamační řád, záruka, servis

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
  a. Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „ Reklamace“).

b. „Prodávající“ a majitel TAKERA je Michal Makovec, se sídlem Osvoboditelů 1577/6, 06601 Humenné, IČ: 44 700 792 „Kupující“ je: spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti) a fyzická a/nebo právnická osoba – podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

c. Fyzické a právnické osoby – podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

 1. Záruční podmínky
 2. Pokud zboží vykazuje zjevné vady, tzn. zejména je-li zboží Kupujícímu prodáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zakoupené zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.
 3. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svoji Reklamaci.
 4. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; Doporučujeme zboží pojistit.

1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 1. V případě reklamace Prodávající neodpovídá za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení. Kupující si je povinen před reklamací data sám zálohovat.
 2. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží
  Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel – kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel – kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to spotřebiteli – kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel – kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli – kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však spotřebitel – kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel – kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající poučil spotřebitele – kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod a. tohoto článku) a právech, která mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod b. tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné stránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel – kupující měl možnost si jej přečíst v době před odesláním objednávky.

 1. Vyřízení reklamace
  Reklamace se uplatňuje zasláním oznámení písemnou formou e-mailem a zasláním zboží poštou na adresu Michal Makovec (AXISKI), Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné, SR

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit kopii dokladu potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list.

Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

V situaci, kdy je zboží třeba zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží.

V případě přepravy křehkého zboží doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

Odpovědná osoba v plné míře odpovídá za sledování běhu lhůty pro reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem určené lhůtě formou e-mailu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se Zbožím, tzn. zejména při:

porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
používání Zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

 1. Závěrečná ustanovení
  V případě jakékoli Reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. V případě jakékoli Reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Pokud se vám nepodaří urovnat spor s námi, můžete svou stížnost podat na platformě EU pro online řešení sporů („platforma ODR“). Tato platforma nabízí spotřebitelům a obchodníkům v rámci EU možnost pokusit se dosáhnout mimosoudního urovnání stížností vyplývajících z online nákupů. Toto jediné vstupní místo je navrženo jako uživatelsky přívětivá a interaktivní webová stránka, která je dostupná ve všech úředních jazycích EU a je zdarma. Platforma ODR je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/odr

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.takera.sk.
 3. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.