OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

(zwany dalej „Regulaminem”) jest właścicielem AXISKI – Michal Makovec, z siedzibą pod adresem Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné, Slovakia, Numer Identyfikacyjny Spółki: 44 700 792 (zwany dalej „Sprzedawcą”), oznacza Sprzedającego zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu, numer rachunku do płatności bezgotówkowych: FIO Bank, oddział zagraniczny banka, a.s. numer konta: IBAN: SK4083300000002900579897 BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

I. Zamawiam

1. Kupujący zamawia produkty i usługi Sprzedającego za pośrednictwem naszej strony internetowej www.axiski.cz, pisemnie pod adresem e-mail obchod@axiski.cz lub telefonicznie pod numerem telefonu +421 948 520 509.

2. Przy zamówieniu online prosimy o podanie następujących informacji:

Jeśli robisz zakupy jako konsument, tj. jako osoba fizyczna nie działająca w chwili zawierania umowy na odległość w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywania zawodu, imię i nazwisko, adres. Wprowadź swój numer telefonu i e-mail jednocześnie.
Jeżeli robisz zakupy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, podaj również nazwę firmy, numer dowodu osobistego, NIP oraz miejsce prowadzenia działalności lub siedziby (zamówienie za pośrednictwem e-sklepu automatycznie spełnia te warunki).
3. Po wysłaniu zamówienia, Twoje zamówienie zostanie zrealizowane, a potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie niezwłocznie przesłane na Twój adres e-mail. E-mailem ustalimy z Państwem szczegóły zamówienia oraz przewidywany termin dostawy towaru do kupującego. W razie potrzeby wszelkie dalsze informacje dotyczące Twojego zamówienia zostaną przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

4. Konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego anulowania zamówienia i to wyłącznie w dniu pierwszego kontaktu Sprzedawcy z Konsumentem tj. w dniu weryfikacji zamówienia z Konsumentem. Zamówienie można anulować pisemnie (e-mailem). Sprzedawca poinformuje również konsumenta o potwierdzeniu rezygnacji wyłącznie w formie pisemnej. Forma pisemna jest wymagana ze względu na możliwy do zweryfikowania dokument anulowania dla sprzedającego i zaprzestanie realizacji zamówienia.

II. Zasady płatności

1.Za towary i usługi w sklepie internetowym można płacić w następujący sposób:

 • płatność gotówką przy odbiorze (płacisz bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru)
 • płatność kartą online za pośrednictwem bramki płatniczej Besteron
 • płatność online kartą lub przelewem poprzez bramkę płatniczą PayPal
 • Płatność przelewem z góry, towar wysyłamy po zaksięgowaniu środków na naszym koncie

2. Sprzedawca może udostępnić kupującemu opcje rabatowe

 • rabat od ceny za rejestrację w e-sklepie
 • rabat na ponowny zakup
 • rabat na podstawie jednorazowego kuponu rabatowego

III. Czas dostawy

1. Sprzedający jest zobowiązany do realizacji zamówienia i dostarczenia towaru kupującemu najpóźniej w ciągu 30 dni. Zazwyczaj jednak wysyłamy towar w ciągu 3 dni roboczych. Towar dostarczamy w dni robocze w godzinach 9:00 – 18:00, o dokładnym dniu wysyłki i dostawy poinformujemy mailowo.

2. Miejsce odbioru, ew. wysyłka towaru jest określana przez kupującego podczas zamawiania towaru. Odbiór towaru przez kupującego uważa się za realizację zamówienia. Dostawę na adres dostawy zapewnia sprzedawca. Przesyłka z towarem zawsze zawiera dokument podatkowy (dowód zakupu towaru) oraz instrukcję użytkowania lub kartę gwarancyjną.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru spowodowane przez firmę kurierską lub podanie błędnego adresu kupującego. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia towaru przy odbiorze od przewoźnika/kuriera i potwierdzenia odbioru towaru swoim podpisem na odbiorze towaru.

IV. Cena, warunki płatności i wysyłka

1. Cenę produktu określa cennik sprzedawcy. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w związku ze zmianami cen producentów, importerów itp. Aktualna cena produktu zostanie każdorazowo podana podczas weryfikacji zamówienia.

2. Konsument płaci gotówką, za pobraniem, przelewem/kaucją na konto Sprzedawcy lub kartą kredytową.

3. Oddając towar Konsument płaci cenę za towar + lub przesyłkę oraz cenę za pobraniem.

4. Konsument sam wybiera sposób transportu za pośrednictwem formularza zamówienia w e-sklepie lub w inny sposób komunikacji. Konsument może wybrać sposób transportu, a mianowicie: a) kurier (usługa spedycyjna), b) dostawa do jednego z punktów odbioru przewoźników partnerskich

5. Wysokość kosztów transportu każdorazowo zostanie poinformowana konsumenta podczas weryfikacji zamówienia lub sprzedawca zaleci konsumentowi tańszą opcję transportu.

V. Odbiór towarów

1. Konsument zobowiązuje się do odbioru towaru w uzgodnionym terminie pod adresem wskazanym w zamówieniu.

2. Konsument przy odbiorze produktu ma obowiązek sprawdzić nienaruszalność fizyczną i kompletność przesyłki. Jeżeli przesyłka jest widocznie uszkodzona i zniszczona, Konsument ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą bez odbioru przesyłki i spisać z firmą spedycyjną Protokół uszkodzenia przesyłki. Późniejsze reklamacje dotyczące uszkodzeń ilościowych i fizycznych produktu nie będą uwzględniane.

3. Konsument nabywa własność produktów wyłącznie poprzez wpłacenie pełnej ceny i innych kwot pieniężnych uzgodnionych w umowie kupna na odległość na konto sprzedającego. 

4. Sprzedawca jest uprawniony do żądania wykonania zobowiązania, w szczególności zapłaty ceny za produkty i usługi, niezależnie od tego, że własność produktu i usługi nie przeszła jeszcze na konsumenta

5. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta z chwilą odbioru towaru przez konsumenta lub jego przedstawiciela.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub jeżeli producent, importer lub dostawca towaru uzgodnionego w umowie przerwał produkcję lub dokonał tak poważnych zmian, które uniemożliwiły spełnienie wymagań sprzedawcy zobowiązań wynikających z umowy lub z powodu siły wyższej, lub jeżeli nawet dokładając wszelkich starań, jakich można od niego rzetelnie wymagać, nie jest on w stanie dostarczyć towaru kupującemu w terminie określonym w niniejszych ogólnych warunkach lub po cenie wskazanej w sklepie internetowym. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić mu już wpłaconą zadatek za towar uzgodniony w umowie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy przelewem na konto wskazane przez kupującego.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W tym terminie kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towar w sposób analogiczny jak zwykle przy zakupie w klasycznym sklepie stacjonarnym. Testowanie nie oznacza jednak rozpoczęcia użytkowania produktu, a następnie zwrócenia go sprzedawcy. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ze sprzedającym w formie pisemnej lub e-mailem na adres obchod@axiski.sk w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że umowa została odstąpiona. Jeśli zdecydujesz się na taki sposób, prześlij nam wraz z towarem podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podając swoje imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, datę zamówienia oraz numer rachunku do rozliczeń finansowych.

3. Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy pocztą na adres AXISKI – Michal Makovec, Osloboditelľov 1577/6, 066 01 Humenné. Odstępując od umowy, kupujący ma obowiązek dostarczyć sprzedającemu towar kompletny, wraz z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu i nieużywany. Zalecane jest ubezpieczenie towaru. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Po skutecznym odstąpieniu od umowy sprzedający zwróci kupującemu wszystkie płatności, których kupujący w sposób oczywisty dokonał w związku z zawarciem umowy kupna, w szczególności cenę zakupu. Płatności zostaną zwrócone kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez sprzedającego powiadomienia kupującego o odstąpieniu od umowy kupna. Towar nie podlega zwrotowi za pobraniem. Produkt przesłany w ten sposób nie zostanie przyjęty i zostanie zwrócony. Dochowując powyższych obowiązków konsumenta, sprzedawca przyjmie z powrotem towar, a w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy cenę zapłaconą za produkt lub usługę albo zaliczkę wpłaconą przez konsumenta za towar produkt lub usługa zostaną zwrócone konsumentowi w ustalony z góry sposób.

4. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towar używany, uszkodzony lub niekompletny albo wartość danego towaru zmniejszy się w wyniku obchodzenia się z towarem wykraczającego poza zabiegi niezbędne do ustalenia właściwości i funkcjonalności towaru, sprzedający ma prawo do odszkodowania od kupującego w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego lub sprzedawca ma prawo żądać od kupującego zwrotu obniżonej wartości towaru, o czym kupujący jest informowany.

VII. Procedura reklamacyjna, gwarancja, serwis

1. Postanowienia ogólne i definicje pojęć

 • Niniejsza procedura reklamacyjna została przygotowana zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ze zm. (zwaną dalej „Ustawą”) i dotyczy towarów konsumpcyjnych (zwanych dalej „Towarem”), w stosunku do których stosuje się uprawnienia kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady w okresie gwarancyjnym (zwane dalej „Reklamacjami”).
 • „Sprzedający” to Michal Makovec, z siedzibą Osloboditelų 1577/6, 06601 Humenné, ID: 44 700 792 „Kupujący” to: konsument (osoba dokonująca zakupu towaru na użytek własny lub na potrzeby domowników) oraz osoba fizyczna i/lub prawna osoba – przedsiębiorca, który zawarł ze sprzedawcą umowę zakupu towaru.
 • Osoby fizyczne i prawne – przedsiębiorcy przyjmują do wiadomości, że warunki gwarancji (w szczególności okres rękojmi) mogą odbiegać od warunków gwarancji dla konsumentów, a relacje pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym – przedsiębiorca reguluje Kodeks Handlowy.

2. Warunki gwarancji

 • Jeżeli towar ma oczywiste wady, tj. w szczególności jeżeli towar zostanie Kupującemu sprzedany w uszkodzonym opakowaniu transportowym, Kupujący ma prawo nie przyjąć towaru. W takim przypadku zachowuje się prawo Kupującego do należytego wykonania przez Sprzedawcę lub do zwrotu ceny zakupu według wyboru Kupującego.
 • Jeżeli wady produktu wystąpią w okresie gwarancyjnym po otrzymaniu Towaru przez Kupującego, Kupujący może zgłosić roszczenie
 • Długość okresu rękojmi regulują obowiązujące przepisy Ustawy, tj. wynosi ona 24 miesiące, z wyjątkami przewidzianymi przez Ustawę. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego.

W przypadku dostarczenia reklamowanego towaru pocztą lub kurierem, osoba odpowiedzialna przejmie towar, sprawdzi przesyłkę, dokumentację (faktura, kasa fiskalna, opakowanie), decydującą datą przedawnienia reklamacji jest data otrzymania od kurier lub listonosz. Sprzedawca nie przyjmuje towaru wysłanego za pobraniem; zalecamy ubezpieczenie towaru.

 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy we wszystkich przypadkach przewidzianych przez prawo. Odstąpienie jest skuteczne wobec Sprzedawcy z chwilą doręczenia mu pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowa ulega rozwiązaniu od początku, a strony umowy zobowiązane są do zwrotu wszystkiego, czego na jej podstawie udzieliły.
 • W przypadku reklamacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, ani za szkody spowodowane utratą danych zapisanych w urządzeniu. Kupujący ma obowiązek samodzielnie wykonać kopię zapasową danych przed złożeniem reklamacji.

3. Pouczenie o odpowiedzialności sprzedawcy za wady produktu

Jeżeli jest to wada dająca się usunąć, Konsument – ​​kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć wadę. Konsument – ​​kupujący zamiast usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na inną, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części, jeżeli nie spowoduje to dla Sprzedającego nadmiernych kosztów w stosunku do ceny towaru lub wagi wady. Sprzedawca może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, jeżeli nie spowoduje to poważnych trudności dla Konsumenta – Kupującego.

Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy pozbawionej wady, Konsument – kupujący ma prawo wymienić rzecz albo odstąpić od umowy. Te same prawa przysługują Konsumentowi – Kupującemu, jeżeli wadę można usunąć, natomiast jeżeli Konsument – ​​Kupujący nie może prawidłowo korzystać z rzeczy ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Jeżeli występują inne wady, których nie można usunąć, Konsumentowi-kupującemu przysługuje prawo do rozsądnej zniżki od ceny rzeczy.

Sprzedawca poinformował Konsumenta – Kupującego o jego prawach wynikających z ust. § 622 Kodeksu cywilnego (pkt a. tego artykułu) oraz uprawnienia wynikające z art § 623 Kodeksu Cywilnego (pkt b. tego artykułu) poprzez zamieszczenie niniejszego Regulaminu Reklamacji na odpowiedniej stronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy i Konsumenta – Kupujący miał możliwość zapoznania się z nim przed wysłaniem zamówienia.

4. Rozpatrzenie reklamacji

Reklamację należy zgłosić poprzez pisemne zgłoszenie na adres e-mail info@takera.sk i przesłanie towaru pocztą na adres AXISKI – Michal Makovec, Osloboditelov 1577/6, 066 01 Humenné, Słowacja

Wraz z towarem zalecamy dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego zakup towaru (faktura) oraz wypełnionego formularza reklamacyjnego, co umożliwi szybsze rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacje, obejmujące usunięcie usterki, należy rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji. Po upływie tego terminu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo wymiana towaru na nowy.

W sytuacji konieczności wysłania towaru do sprzedawcy lub serwisu, kupujący postępuje w ten sposób, aby towar został zapakowany w odpowiednie opakowanie, które dostatecznie zabezpiecza towar i spełnia wymagania dotyczące transportu towaru.

W przypadku transportu towarów delikatnych zalecamy oznaczenie przesyłki odpowiednimi symbolami. W przypadku dostarczenia reklamowanego towaru pocztą lub kurierem, osoba odpowiedzialna przejmie towar, sprawdzi przesyłkę, dokumentację (faktura, kasa fiskalna, opakowanie), decydującą datą przedawnienia reklamacji jest data otrzymania od kurier lub listonosz.

Osoba odpowiedzialna ponosi pełną odpowiedzialność za monitorowanie upływu okresu reklamacyjnego zgodnie z odpowiednim przepisem ustawy nr. 250/2007 Zb. o ochronie konsumentów i Kodeksie Cywilnym oraz niezwłocznego skontaktowania się z Klientem w sprawie rozpatrzenia reklamacji w ustawowym terminie drogą elektroniczną.

Prawo do dochodzenia rękojmi wygasa w przypadku nieprofesjonalnego montażu lub nieprofesjonalnego uruchomienia Towaru, a także w przypadku nieprofesjonalnego obchodzenia się z Towarem, tj. specjalnie dla:

 • naruszenie plomb ochronnych i naklejek, jeśli takie znajdują się na produkcie
 • używania Towaru w warunkach, których parametry nie odpowiadają parametrom określonym w dokumentacji towaru

5. Postanowienia końcowe

W przypadku jakiejkolwiek Reklamacji Kupujący informuje Sprzedającego o roszczeniu i uzgadnia z nim najwłaściwszą formę postępowania reklamacyjnego. Jeśli nie możesz rozstrzygnąć z nami sporu, możesz złożyć skargę na unijną platformę internetowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Platforma ta oferuje konsumentom i przedsiębiorcom w UE możliwość dochodzenia pozasądowych rozstrzygnięć w przypadku reklamacji wynikających z zakupów online. Ten pojedynczy punkt kontaktowy ma być przyjazną dla użytkownika i interaktywną stroną internetową, dostępną bezpłatnie we wszystkich językach urzędowych UE. Platforma ODR dostępna jest tutaj:http://ec.europa.eu/odr

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe wchodzą w życie z chwilą przesłania kupującemu zamówienia elektronicznego. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi i zgadza się z nimi w całości.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków zakupu. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach w ogólnych warunkach zakupu jest spełniony poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.takera.sk.

3. Odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa nr. 22.2004 Zb. o handlu elektronicznym oraz o zmianie ustawy nr. 128/2002 Zb. w sprawie kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów oraz w sprawie zmiany niektórych ustaw zmienionych ustawą nr. 284/2002 Zb. ze zmianami oraz ustawa nr. 102/2014 Zb. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość.